SCHOOL CALENDAR 2017-2018

Fall Term 

September   4         Open House 7:00 pm.

September   10        Fall Term begins for Monday

September   11        Fall Term begins for Tuesday

   

November  26        Fall Term final exams given

December   27       Fall Term final exams given

 

Winter Term

December 3            Winter Term begins for Monday

December 4            Winter Term begins for Tuesday

 

Christmas Vacation - December 24 - thru-  January 1  (Classes begin January 7&8)

 

March 4                  Winter Term final exams given

March 5                  Winter Term final exams given

 

Spring Term

March  11               Spring Term begins for Monday

March 12                Spring Term begins for Tuesday

 

May 2o                 Spring Term final exams given

May 21                 Spring Term final exams given        (Last day of school is May 21)

                             May 16                 Baccalaureate Service 7:00pm

May 23                 Graduation Banquet