SCHOOL CALENDAR 2017-2018

Fall Term 

September   5          Open House 7:00 pm.

September   11        Fall Term begins for Monday

September   12        Fall Term begins for Tuesday

   

November  20        Fall Term final exams given

December   21        Fall Term final exams given

 

Winter Term

December 4            Winter Term begins for Monday

December 5            Winter Term begins for Tuesday

 

Christmas Vacation - December 25 - thru-  January 1  (Classes begin January 7&8)

 

February 26         Winter Term final exams given

February 27         Winter Term final exams given

 

Spring Term

March  12               Spring Term begins for Monday

March 13                Spring Term begins for Tuesday

 

May 21                 Spring Term final exams given

May 22                 Spring Term final exams given        (Last day of school is May 22)

                             May 17                 Baccalaureate Service 7:00pm

May 24                 Graduation Banquet